Info

09 April 2019

Tài liệu tham khảo

1. Giải pháp quản lý và marketing dành cho nhà hàng.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

 

2. Giải pháp quản lý và marketing dành cho khách sạn.

DOWNLOAD TÀI LIỆU

 

3. Tính năng bán tour trên website khách san.

DOWNLOAD TÀI LIỆU